Regulamin świadczenia usług sklepu Drzewamodelarstwo.pl

Drzewamodelarstwo.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Robert Benasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dziewięć Robert Benasiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Łagodna 13/4, wpisaną do CEIDIG. NIP 9372299885.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie drzewamodelarstwo.pl.

Drzewamodelarstwo.pl jest sklepem internetowym,  za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy oraz odwiedzający mogą nabywać artykuły modelarskie.  Z uwagi na to iż artykuły modelarskie są wykonywane ręcznie, wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie internetowym należy traktować jako poglądowe.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego artykułu, ilości i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i danych kontaktowych.

Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, wraz z jego indywidualnym numerem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienia realizowane są w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku dużej ilości zamówień, czas ten może wydłużyć się do 30 dni. Każdorazowo kupujący jest powiadamiany o przybliżonym terminie realizacji zamówienia. Potwierdzenie zarejestrowania płatności oraz zrealizowanie zamówienia są wysyłane oddzielnie,  za pomocą poczty elektronicznej.

Zakupione przedmioty wysyłane są do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.

W przypadku niedokonania zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni kalendarzowych zamówienie jest usuwane z systemu a Kupujący zostaje o tym fakcie poinformowany.

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym,  a Sprzedający zwraca na rachunek bankowy Kupującego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 

Regulations of the Service Drzewamodelarstwo.pl store

Drzewamodelarstwo.pl is an online shop, which is owned by Robert Benasiewicz established under the name Dziewiec Robert Benasiewicz in Bielsko-Biala, ul. Lagodna 13/4, entered into CEIDIG. NIP 9372299885th Regulations define the terms of transactions concluded in the store drzewamodelarstwo.pl.

Drzewamodelarstwo.pl is an online store through which registered users and visitors can purchase articles accesorries. Due to the fact that the items are handmade craft, all photos posted on the shop should be regarded as illustrative.

Order is made by selecting the appropriate article, the quantity and click the "buy". After confirming the selection, the Buyer is transferred to the page a way of payment and contact information.

After the order buyer receives confirmation of order, with its individual number, via e-mail.

Orders are processed within 7 working days from the date of registration payment to a bank account or PayPal account. Confirmation of completion of registration and payment orders are shipped separately, by e-mail.

Purchased items are sent to the buyer through the regular post.

Receipt is included to each order.

In the case of payment missing within 14 calendar days,  the order is removed from the system and the Buyer is informed.

Purchaser - a consumer who has contracted at a distance, may withdraw from it without giving reasons, making a statement in writing within fourteen days from the date of delivery. To comply with this deadline, you must send a statement before its expiry. If you make use of this right buyer - the consumer is required to send orders delivered in the same state, and the Seller returns to the bank account of the Buyer - Consumer charge for returned orders.

Where it is found that the delivered goods is incompatible with the order, the Buyer shall be entitled to replacement or a new one receiving.